Waarschuwing

U dient tenminste een spa te selecteren.

Waarschuwing

U kunt maximaal drie spa´s selecteren

Waarschuwing


  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

  U kunt de catalogus nu downloaden
  Downloaden

  Algemeen Privacybeleid

  1.Inleiding

   

  Het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op bescherming van persoonsgegevens, is een van de waarden van IBERSPA S.L., (hierna: IBERSPA)  die in onze ethische code opgenomen werden.

   

  Het doel van dit beleid is om uit te leggen hoe IBERSPA deze persoonsgegevens, die verkregen worden via de verschillende formulieren die zich op de IBERSPA-website kunnen bevinden, zal behandelen. Uw persoonsgegevens worden op vertrouwelijke wijze behandeld en alleen voor de doeleinden waarvoor u zelf toestemming hebt gegeven, zoals verder in dit algemeen privacybeleid en in elk van de privacybeleiden van de verschillende formulieren uitgelegd wordt.

   

  1. Toewijding aan de privacy

   

  IBERSPA is volledig toegewijd aan het op ieder moment naleven van de normen, van de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie en van de geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens; dit is een primaire doelstelling van IBERSPA.

   

  Om die reden besliste IBERSPA de volgende principes te implementeren, waarbij privacy de basis vormt voor het configureren van alle verwerkingen:

   

  • Transparantie op het gebied van gegevensverwerking is een van onze prioriteiten. Telkens als we persoonsgegevens over u verzamelen, brengen wij u daarom voldoende op de hoogte over de doeleinden van de desbetreffende verwerking.
  • We verwerken altijd alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om de aangekondigde verwerking uit te voeren.
  • Wij verplichten u nooit om persoonsgegevens te verstrekken, behalve als die echt noodzakelijk zijn om u de service waar u in dat geval om vraagt te kunnen bieden.
  • Voor zover dit voor ons mogelijk is stellen wij u eenvoudige middelen beschikbaar waarmee u uw persoonsgegevens kunt controleren.
  • Wij delen met geen enkele derde partij gegevens, behalve met de dienstverleners die ons een service leveren, of met derde partijen waarover wij u voorafgaand informeerden en waarvoor u ons uw toestemming gaf.

   

  Doeleinden van de verwerkingen.

   

  IBERSPA verzamelt uw persoonsgegevens om uw verzoeken te kunnen behandelen en om u de diensten en producten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent aan te kunnen bieden. Specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   

  1. Om de twijfels, vragen of verzoeken die u ons via onze zorg-, communicatie- of perskanalen bezorgde of die op elk van onze webpagina’s geïdentificeerd werden te kunnen behandelen en om u te kunnen contacteren om ze op te lossen.
  2. Om onze webpagina’s, diensten en producten te verbeteren en om een betere service en inhoud aan te bieden.
  3. Om u toegang verlenen tot beperkt toegankelijke zones van onze website (registratie vereist mogelijk het aanvaarden van een specifiek privacybeleid).
  4. Om u van informatie te voorzien, in het geval dat u een verdeler bent.
  5. Om u via onze job portal op de hoogte te kunnen houden over vacatures binnen onze Groep.

   

  In sommige gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens nodig zijn om wettelijke verplichtingen na te komen, of in verband met een of meerdere contractuele relatie(s) die wij mogelijk met u hebben.

   

  In de overige gevallen, en telkens wanneer dat opportuun is, zullen we om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

   

  1. Verzenden van commerciële communicatie.

   

  In het kader van zijn promotionele activiteiten kan IBERSPA u middelen ter beschikking stellen waarmee u zich kunt registreren voor, of inschrijven op, nieuws of algemene of commerciële informatie van het bedrijf. Om verzonden te worden, zijn deze middelen altijd aan uw toestemming onderhevig.

   

  In de veronderstelling dat u ons toestemming gaf, zendt IBERSPA  u, in overeenstemming met uw wensen en voorkeuren, informatie over zijn gepersonaliseerde producten, activiteiten en diensten toe.

   

  U kunt uw toestemming voor het ontvangen van commerciële communicatie op elk moment intrekken via de daartoe bestemde link of knop in elk van de communicatieboodschappen, of door uw wens voor het intrekken van uw toestemming mee te delen via de volgende kanalen:

   

  (i). Per e-mail naar het volgende e-mailadres: aquaviaspa@aquaviaspa.com

   

  (ii). Per post naar het volgende adres: Avda. Pla d’Urgell 2-8, 2500 Cervera (España)

   

  (iii). Via het webformulier op www.aquaviaspa.es

   

  1. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

   

  Voor sommige diensten verwerken wij uw persoonsgegevens mogelijk via geautomatiseerde middelen. Dit betekent dat bepaalde beslissingen op automatische wijze, en dus zonder menselijke tussenkomst, genomen worden. Dit gaat, bijvoorbeeld, over communicatieboodschappen die u na het selecteren van producten melden dat het product beschikbaar is.

   

  Een andere verwerking die we mogelijk uitvoeren is het opstellen van een profiel om uw gedrag op het web te voorspellen; daardoor kunnen we u op de startpagina producten die u mogelijk interesseren tonen, gebaseerd op de voorkeuren die blijken uit uw navigatie of uit via cookies verkregen informatie. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres aquaviaspa@aquaviaspa.com

   

  1. Duur van de verwerking en bewaartermijn

   

  Bij IBERSPA verwerken we uw persoonsgegevens alleen wanneer ze ons echt van nut kunnen zijn en het gebruik ervan ons helpt om u een kwaliteitsvolle service aan te bieden. Daarom doen wij alle geschikte en redelijkerwijs mogelijke inspanningen om de verwerkings- en bewaartermijn van de persoonsgegevens zo kort mogelijk te houden.

   

  In die zin delen wij u in elk formulier voor gegevensinzameling de voorziene termijn voor verwerking en/of bewaring van uw persoonlijke gegevens mee.

   

  Zelfs wanneer u ons om verwijdering van uw gegevens vraagt, kunnen wij ze in elk geval, met inachtneming van de blokkering, bewaren en bijhouden voor een duur die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om ze beschikbaar te maken voor de autoriteiten met bevoegdheid in de toepasselijke rechtsgebieden.

   

  1. Uitoefening van rechten en klachten bij het AEPD (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming)

   

  Als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens door IBERSPA geeft de geldende wetgeving u een reeks rechten. Hierna geven wij u een samengevatte uitleg bij elk recht, zodat u het gemakkelijker kunt uitoefenen:

   

  1. Recht op toegang: U hebt het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden wij ze verwerken.

   

  1. Recht op rechtzetting: Uw gegevens zijn steeds uw bezit; daarom kunt u op elk moment om een rechtzetting vragen als de gegevens in ons archief foutief blijken.

   

  1. Recht op verwijdering: U kunt op elk moment de verwijdering van uw persoonsgegevens uit ons archief aanvragen. Toch moet u er, zoals vermeld in het voorgaande deel over gegevensbewaring, rekening mee houden dat het naleven van de geldende wetgeving mogelijk de effectieve uitoefening van dit recht verhindert.

   

  1. Recht op bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met betrekking tot elk van de doeleinden waarvoor we uw gegevens verwerken, en dit overeenkomstig de privacybeleidslijnen die voor elk van de gevallen van toepassing zijn.

   

  1. Recht op beperking van de verwerking: In de volgende gevallen kunt u om een beperking van de verwerking vragen:

   

  1. Als u de gegevens die we over u bijhouden als onjuist of niet exact beschouwt;
  2. Als u vindt dat we uw gegevens niet op legitieme wijze verwerken, maar eerder voor een beperking van de verwerking van uw gegevens kiest dan voor de verwijdering ervan;
  3. Als de gegevens die wij bijhouden niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze inzamelden, terwijl het voor u nodig is dat wij ze bijhouden in het kader van het indienen van juridische claims.
  4. Als u op ons antwoord met betrekking tot uw bezwaar wacht nadat u het recht op bezwaar tegen een verwerking uitoefende.

   

  1. Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens: Als dat technisch mogelijk en redelijk is hebt u het recht om te verzoeken dat de persoonsgegevens die u ons rechtstreeks bezorgde naar een andere verwerkingsverantwoordelijke overgedragen worden. Als dit voor ons mogelijk is, bezorgen wij uw gegevens rechtstreeks aan die andere verwerkingsverantwoordelijke. Als dit niet het geval zou zijn, bezorgen we ze aan u in standaardformaat.

   

  Telkens wanneer wij uw gegevens op basis van toestemming verwerken, kunt u die op elk moment intrekken, zonder dat dit voor u, naargelang het uitgeoefende recht, enige andere gevolgen heeft dan dat wij u bepaalde services niet kunnen aanbieden.

   

  U kunt de rechten die u ter beschikking hebt effectief uitoefenen door zich via een van de volgende kanalen tot IBERSPA te richten, steeds met een kopie van uw identiteitskaart of een evenwaardig administratief identificatiedocument:

   

  (i). Per e-mail naar het volgende e-mailadres: aquaviaspa@aquaviaspa.com

   

  (ii). Per post naar het volgende adres: Avda. Pla d’Urgell 2-8, 2500 Cervera (España)

   

  Indien u dat nodig acht kunt u bovendien onze Afgevaardigde Gegevensbescherming contacteren via het e-mailadres aquaviaspa@aquaviaspa.com.

   

  Als u geen specifiek recht wilt uitoefenen maar u toch een vraag of suggestie over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, dan kunt u zich eveneens tot de hierboven vermelde adressen voor het uitoefenen van uw rechten wenden.

   

  Onthoud ook dat u met betrekking tot gegevensbescherming in elk geval altijd een klacht bij de bevoegde autoriteiten kunt indienen als u vindt dat we uw gegevens niet op een rechtmatige manier verwerkten of dat we niet correct omgingen met uw verzoeken of rechten. In Spanje heet die bevoegde autoriteit Agencia Española de Protección de Datos (Spaans Agentschap voor Gegevensbescherming)

   

  1. Vertrouwelijkheid en beveiliging bij de verwerking van gegevens

   

  Uw persoonsgegevens zijn erg belangrijk voor ons, daarom verbinden we ons ertoe om ze met de grootste vertrouwelijkheid en discretie te behandelen en om alle beveiligingsmaatregelen die we opportuun en redelijk achten in te stellen.

   

  In deze zin verklaart en garandeert IBERSPA dat het alle technische middelen binnen zijn bereik instelde om verlies, misbruik, wijziging en onrechtmatige toegang tot, en diefstal van, gegevens die door de gebruikers verstrekt werden te voorkomen.

   

  1. Sociale netwerken

   

  Sociale netwerken zijn onderdeel van het dagelijkse leven van vele internetgebruikers; daarom creëerden we er verschillende IBERSPA-profielen.

   

  Alle gebruikers kunnen zich aansluiten bij de pagina’s of groepen die IBERSPA op verschillende netwerken heeft.

   

  Toch moet u rekening houden met het feit dat uw gegevens, behalve wanneer wij ze u rechtstreeks vragen (bijvoorbeeld via marketingacties, wedstrijden, promoties of via gelijk welke andere geldige vorm), aan het desbetreffende sociale netwerk zullen toebehoren. Daarom raden wij u aan om hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleidslijnen aandachtig te lezen; configureer ook uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.