Waarschuwing

U dient tenminste een spa te selecteren.

Waarschuwing

U kunt maximaal drie spa´s selecteren

Waarschuwing


  Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.

  U kunt de catalogus nu downloaden
  Downloaden

  Disclaimer

  JURIDISCHE MEDEDELING EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

  IBERSPA S.L., (hierna ‘IBERSPA’), met statutaire zetel in Avda. Pla d’Urgell, 2-8, Cervera, (Lleida), en met CIF B-62291109, is eigenaar van de webpagina www.aquaviaspa.es(hierna de ‘website’).

   

  TOEGANG TOT EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

  Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘voorwaarden’) hebben tot doel om de gebruiker te informeren over IBERSPA, zijn activiteiten en producten, zijn gepubliceerde nieuwsberichten en zijn verschillende zakelijke gebieden.

  Deze website is van informatieve aard.

  Het navigeren en de toegang tot op de website gepubliceerde informatie veronderstellen beide dat de gebruiker alle en elk van deze voorwaarden zonder enige vorm van voorbehoud aanvaardt. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, vragen wij u met aandrang zich te onthouden van het gebruik van de website en zijn inhoud.

  IBERSPA kan op elk moment en zonder voorafgaande bekendmaking de huidige voorwaarden wijzigen; dit zal op de website weergegeven worden middels het publiceren van de betreffende wijzigingen van de voorwaarden, zodat de gebruikers ze steeds voorafgaand aan het bezoeken van de website zouden kennen.

  IBERSPA kan de toegang tot de website ontzeggen aan gebruikers die de inhoud ervan oneigenlijk gebruiken en/of niet voldoen aan één of meerdere van de voorwaarden die in dit document vermeld worden.

  Toegang en gebruik

  Toegang tot de website is gratis, behalve op het vlak van kosten voor de telecommunicatienetwerkverbinding die geleverd wordt door een door de gebruiker ingehuurde toegangsprovider.

  De gebruiker verbindt zich ertoe om de website en de daarin omvatte inhoud consciëntieus te gebruiken, met volledige onderwerping aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan de huidige voorwaarden.

  Verplichting tot een correct gebruik 

  De gebruikers zijn integraal verantwoordelijk voor hun gedrag bij de toegang tot de informatie op de website, tijdens het navigeren of raadplegen ervan, alsook na het raadplegen ervan.

  De gebruiker verbindt zich tot een correct gebruik van de website en de hulpmiddelen die er hem worden aangeboden, en dit overeenkomstig de wetgeving, de huidige voorwaarden, de gecommuniceerde instructies en aanbevelingen, alsook in overeenstemming met de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten, en met de openbare orde.

  De gebruiker verplicht zich tot het exclusieve gebruik van de website – en alle inhoud daarvan – voor gerechtvaardigde en niet-verboden doeleinden die geen inbreuk op de geldende wetgeving vormen en/of kunnen resulteren in een schending van de legitieme rechten van IBERSPA of van om het even welke derde partij en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks gelijk welk(e) schade of verlies kunnen veroorzaken.

  Overeenkomstig het hierboven bepaalde zal men als inhoud verstaan, zonder dat deze opsomming een beperkend karakter heeft: de teksten, foto’s, grafieken, afbeeldingen, iconen, technologie, software, links en overige audiovisuele of auditieve inhoud, alsook het grafische ontwerp en broncodes (hierna alle aangeduid met ‘inhoud’), en dit overeenkomstig de gecommuniceerde wetgeving, huidige voorwaarden, overige kennisgevingen, gebruiksreglementen en instructies, net als overeenkomstig de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten en met de openbare orde. De gebruiker bevindt er zich in het bijzonder toe zich te onthouden van: het reproduceren, kopiëren, verdelen, beschikbaar maken of het op gelijk welke andere manier openbaar communiceren, transformeren of aanpassen van de inhoud, behalve als men toestemming van de eigenaar van de overeenkomstige rechten heeft of als het wettelijk toegestaan is; of als men dit via de door IBERSPA beschikbaar gemaakte knoppen voor sociale netwerken uitvoert. In deze zin mag de gebruiker het ‘copyright’ niet verwijderen, behandelen of op enige andere manier wijzigen; dit geldt ook voor andere gegevens die het voorbehoudt van de rechten van IBERSPA weergeven, of voor gelijk welk welke andere technische middelen die voor zijn erkenning ingesteld werden.

  De gebruiker verbindt er zich toe om, op louter verduidelijkende en niet-beperkende basis, geen gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- en/of beeldbestanden, foto’s, opnames, software en, in het algemeen elke soort materiaal dat eigendom van deze website is over te dragen, uit te zenden, of ter beschikking van derden te stellen, alsook om zich te onthouden van handelingen die:

  –        Strafbaar, lasterlijk of gewelddadig gedrag veroorzaken, opwekken of bevorderen, of, in het algemeen, gedrag dat ingaat tegen de wetgeving, de algemeen aanvaarde goede zeden en gewoonten of de openbare orde;

  –        Onjuist, dubbelzinnig, onnauwkeurig, overdreven of laattijdig zijn, op zo’n manier dat ze tot misverstanden over hun onderwerp of over de bedoelingen of doeleinden van de meedelende partij leiden of kunnen leiden.

  –        Beschermd worden door gelijk welk rechten inzake intellectuele of industriële eigendom van derden, zonder dat de gebruiker voorafgaand de nodige toestemming van de eigenaars kreeg om het gebruik dat hij uitvoert of wil uitvoeren te realiseren;

  –        Op zich ongeoorloofde, misleidende of oneerlijke reclame vormen en die, in het algemeen, oneerlijke concurrentie betekenen of de regelgevingsnormen inzake de bescherming van persoonsgegevens schenden.

  –        Een virus of andere fysieke of elektronische elementen bevatten die het netwerk, het systeem of de computerapparatuur (hardware en software) van IBERSPA kunnen beschadigen of de normale werking ervan kunnen verhinderen.

  –        Door hun kenmerken (zoals formaat of extensie, onder andere) moeilijkheden veroorzaken met betrekking tot het normale functioneren van de diensten die door deze website worden aangeboden.

  De gebruiker zal verantwoordelijk gehouden worden voor schade en verliezen van om het even welke aard die IBERSPA kan lijden als gevolg van een schending van om het even welke van de verplichtingen waaraan de gebruiker onderworpen is in het licht van de huidige voorwaarden of van de toepasselijke wetgeving inzake het gebruik van de website.

  VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN IBERSPA

  IBERSPA aanvaardt op verduidelijkende, maar niet-beperkende wijze geen enkele verantwoordelijkheid voor:

  –        De mogelijke gebruikswijze van het materiaal op deze website en/of gelinkte websites door de gebruikers, ongeacht of die verboden of toegestaan zijn en of ze in strijd zijn met de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op de inhoud van de website of van derden.

  –        Mogelijke schade en verliezen van gebruikers die veroorzaakt werden door een normale of abnormale werking van de zoekinstrumenten, van de organisatie of lokalisatie van inhoud en/of toegang tot de website en, in het algemeen, door fouten of problemen die voortkomen uit de ontwikkeling of de instrumentatie van de technische elementen die de website of een programma aan de gebruiker aanbiedt.

  –        De inhoud van de webpagina’s die de gebruikers bereiken via op de website ingebouwde links, ongeacht of die al dan niet geautoriseerd zijn.

  IBERSPA geeft te kennen het volgende niet te garanderen:

  –        Dat de toegang tot de website en/of de gelinkte websites vrij van onderbrekingen of fouten is.

  –        Dat de inhoud of software waartoe gebruikers toegang hebben via de website of de gelinkte websites geen enkel(e) fout, virus of andere elementen bevat die wijzigingen in de inhoud of in de elektronische documenten en bestanden die op hun computersysteem bewaard worden kunnen aanbrengen, of die een andere soort van schade kunnen veroorzaken;

  De informatie die in de website vervat zit moet door de gebruikers als informatief en oriënterend beschouwd worden, zowel wat het doel als wat de effecten ervan betreft. Om die reden:

  IBERSPA garandeert de nauwkeurigheid van de informatie die de website bevat niet, waardoor het ook geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor mogelijke verliezen of ongemakken van gebruikers die desgevallend uit een of andere onnauwkeurigheid in de inhoud kunnen voortkomen.

  PRIVACYBELEID BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

  De gebruikers verbinden zich ertoe om te goeder trouw te navigeren op de website en om de inhoud ervan te goeder trouw te gebruiken.

  Aanvullend op wat in de geldende regels inzake gegevensbescherming en in de Europese Verordening voor de bescherming van persoonsgegevens bepaald wordt, informeren wij u dat persoonsgegevens die op om het even welk formulier van deze website of bij het verzenden van een e-mail naar om het even welk van onze e-mailadressen ingevuld werden:

  1º.- Met maximale vertrouwelijkheid worden behandeld worden en deel uitmaken van de bestanden die eigendom zijn van IBERSPA, dit voor de verwerking en beantwoording ervan, alsook voor het commerciële beheer dat hen verbindt en voor het per e-mail verzenden van de verzoeken om informatie die via deze website in de vorm van de verschillende formulieren ingediend worden.

  Deze informatie kan uitgebreid worden in ons privacybeleid; in dit geval zullen wij u steeds op de hoogte brengen.

  Overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming heeft IBERSPA de gepaste beveiligingsniveaus toegepast voor gegevens die de gebruikers verstrekken en het installeerde bovendien alle middelen en maatregelen binnen zijn bereik om verlies, misbruik, wijziging en onrechtmatige toegang tot of extractie van de gegevens te voorkomen.

  Rechten op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar

  De gebruikers kunnen op elk moment, en overeenkomstig wat volgens de geldende wetgeving en GDPR bepaald wordt, de rechten op toegang, rechtzetting, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid en bezwaar op hun persoonsgegevens uitoefenen en ook de toestemming voor commerciële communicatie en/of voor de verwerking van hun persoonsgegevens intrekken via een schriftelijk verzoek gericht aan aquaviaspa@aquaviaspa.com of ter attentie van de Juridische afdeling op het volgende postadres: Avda. Pla d’Urgell 2-8, 2500 Cervera (España), waarbij indien van toepassing het uitgeoefende recht op zichtbare manier wordt aangegeven, aangevuld met een kopie van het identiteitsbewijs.

   

  GEBRUIK VAN COOKIES

  Voor het gebruik van deze website is het gebruik van cookies en kleine databestanden vereist. De cookies worden gebruikt om de service die IBERSPA levert te verbeteren; ze worden door de gebruiker aanvaard op het moment dat hij de website betreedt.  Er wordt op geen enkel moment persoonlijke informatie over de gebruikers opgeslagen en alle verkregen informatie is anoniem. Als de gebruiker dat wenst, kan hij zijn browser configureren om het installeren van cookies op zijn harde schijf te verhinderen; hiervoor raden wij u aan om uw browserinstructies en -handleidingen te raadplegen.

  INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

  IBERSPA behoudt zich alle rechten voor op inhoud, ontwerp en broncode van de website en, in het bijzonder, op verduidelijkende maar niet-beperkende wijze, op de foto’s, afbeeldingen, teksten, logo’s, ontwerpen, merken, handelsnamen en gegevens die in website of de applicatie vervat zitten.

  De gebruikers worden erop gewezen dat zulke rechten beschermd worden door de geldende Spaanse en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

  Het is uitdrukkelijk verboden om de website in zijn geheel of gedeeltelijk te kopiëren, zelfs niet door middel van een hyperlink, noch gelijk welke inhoud ervan, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van IBERSPA.

  Ook volledig verboden zijn het kopiëren, reproduceren, bewerken, wijzigen, verdelen, commercialiseren, openbaar communiceren en/of om het even welke andere actie die een inbreuk op de geldende Spaanse en/of internationale wetgeving inzake intellectuele en/of industriële eigendom inhoudt, alsook het gebruik van inhoud van de website of de toepassing indien dit niet met nadrukkelijke en schriftelijke voorafgaande toestemming van IBERSPA gebeurt.

  IBERSPA informeert dat het geen enkele licentie of impliciete toestemming geeft met betrekking tot de rechten op intellectuele en/of industriële eigendom of op om het even welk ander recht of eigendom dat rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is met inhoud die in de website of applicatie vervat zitten.

  GIDS VOOR VEILIG GEBRUIK

  Phishing

  Gebruik geen links die in e-mails of webpagina’s van derden ingebed zitten om toegang tot deze website te krijgen. Nu en dan worden er willekeurige massamailings gedetecteerd die vanaf valse e-mailadressen verzonden worden en als enig doel hebben om vertrouwelijke informatie van de gebruikers te bemachtigen. Deze techniek staat bekend als ‘PHISHING’. Op dit gebied wijst IBERSPA elke verantwoordelijkheid van anderen af.

  TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

  De toegang tot en gebruik van de website wordt geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Enig geschil dat zou kunnen ontstaan tussen IBERSPA en de gebruikers van de website wordt voorgelegd aan de gerechtshoven en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker, en, in het geval van bedrijven, met een uitdrukkelijke verklaring van afstandname van het eigen rechtsgebied door de partijen voor de gerechtshoven en rechtbanken van de stad Barcelona.